top of page
 • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS-Nieuwsbrief- April 2021

Bijgewerkt op: 3 apr. 2021

ir. Piet Mertens overleden

Piet Mertens, architect, is onlangs op 88 jarige leeftijd overleden. Hij was een markante persoon in de wereld van de architectuur en restauratie. Hij heeft op talrijke manieren bijgedragen aan de ontwikkeling van het vakgebied, zowel door zijn ontwerpen voor nieuwbouw, als ook voor herbestemming en restauratie van monumenten. Hij heeft het vakgebied gediend als directeur van een architectenbureau, als voorzitter van de BNA en als directeur van de Academie van Bouwkunst Maastricht. Piet was vaak aanwezig bij TOPOS-activiteiten. Als TOPOS herdenken we hem met respect en waardering!Nieuwe TOPOS-initiatieven

Na de succesvolle TOPOS-initiatieven‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’, ‘Maastricht: oog voor detail’ en ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’ nu weer enkele nieuwe TOPOS-initiatieven (in de laat-coronatijd).

1. Mijn leestip voor architectuurliefhebbers

Aan al onze TOPOS-Vrienden en -sympathisanten (ons e-mailbestand) vragen we om een ‘Leestip voor architectuurliefhebbers’ aan te dragen. Het gaat om een boek waarvan je vindt dat architectuurliefhebbers dat zouden moeten lezen. We denken daarbij aan boeken over architectuur, architecten, stedenbouw, cultureel erfgoed en romans waarin deze thema’s een belangrijke rol spelen.

OPROEP: Namens bestuur en programmaraad van TOPOS

We vragen om een kort verhaal te schrijven over jouw leestip. Om een zekere uniformiteit van de leestips te garanderen, vragen we om het volgende ‘format’ aan te houden:

 • Auteur, titel, plaats van uitgave, jaar van uitgave van je leestip

 • Digitale afbeelding van de omslag van het boek

 • Korte beschrijving van de inhoud het boek (ca 150 woorden)

 • Korte motivatie waarom dit boek voor jou de leestip is (ca 150 woorden)

 • Ondertekenaar (jouw naam en functie)

Praktische punten

De tekst opmaken in Word (of Pages), lettertype Times New Roman (14 pts) met enkele regelafstand. De cover van het boek in een voldoende resolutie (minimaal 250 Kb).

Aanmelding

Laat ons zo spoedig mogelijk weten welke leestip jij zou willen geven, dan reserveren wij de bespreking van dat boek voor jou. We willen namelijk ‘dubbelinzendingen’ vermijden. Bericht sturen aan: n.nelissen@xs4all.nl

Leestips op onze website

We zullen de leestips die binnen komen vanaf 05 april 2021 op onze website plaatsen: www.toposmaastricht.com. Op onze website is een voorbeeld toegevoegd, zodat je ziet wat de bedoeling is.


2. De stad als open boek:

Wat is voor jou een ‘goede stad’?

Binnenkort verschijnt het boek ‘De stad als open boek’, geschreven door onze voorzitter Nico Nelissen. In deze zeer informatieve publicatie zijn de meest recente inzichten te vinden op het gebied van de stad: haar ontstaan, ontwikkeling, diversiteit, sociaal-ruimtelijke opbouw, strijd, spanningen en conflicten, veranderingen en visies op de toekomst. Het boek raakt de kern van het werkterrein van TOPOS!

Deze publicatie, die onder auspiciën van TOPOS verschijnt, bevat onder andere het gedachtengoed van prominente wetenschappers, zoals Manuel Castells, Richard Florida, Richard Sennett, Bruce Katz, Benjamin Barber, Jeb Brugmann en Ben Wilson over het wel en wee van de stad. Maar het bevat meer, het geeft ook inzicht in de opvattingen van burgers over wat zij als een ‘goede stad’ zien. TOPOS heeft daartoe een speciaal initiatief genomen door namelijk de vraag aan burgers voor te leggen wat zij onder een ‘goede stad’ verstaan. Meer dan 130 personen hebben aan dit verzoek gevolg gegeven en hun opvatting op schrift gesteld. Op de inzendingen is een kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse verricht. Het geheel levert een boeiend overzicht op van meningen, die deels met elkaar overeenstemmen, maar in sommige opzichten ook erg van elkaar verschillen. Binnenkort zal via een aparte mailing dit TOPOS-boek onder de aandacht worden gebracht. Bent u in steden en de stedelijke problematiek geïnteresseerd dan wacht u een fascinerend boek, geïllustreerd met prachtige foto’s van de street-photographer Zeno Waszink. De opbrengst van het boek komt volledig ten goede aan TOPOS!


3. TOPOS werkt aan een nieuwe architectuurgids: Maastricht 1995-2020

De architecten onder ons hebben het waarschijnlijk al gemerkt: TOPOS werkt aan een Nieuwe Architectuurgids Maastricht 1995-2020. Zoals vooral de wat minder jongeren onder ons zich zullen herinneren, bracht TOPOS vijfentwintig jaar geleden de fameuze Architectuurgids Maastricht 1895-1995 uit. Deze gids onder redactie van Niek Bisscheroux, Servé Minis, Wim van den Bergh en Fred Humble, met foto’s van Arjen Schmitz, heeft jarenlang uitstekend gefunctioneerd voor iedereen die in architectuur en stedenbouw van Maastricht was geïnteresseerd. De tijd gaat snel. We zijn inmiddels vijfentwintig jaar verder en de behoefte werd gevoeld om deze gids aan te vullen met de hedendaagse architectuur en stedenbouw. Want er is in Maastricht in de recente periode heel veel gebeurd op de genoemde gebieden. Vandaar dat TOPOS het initiatief heeft genomen om over de periode 1995-2020 een nieuwe architectuurgids uit te brengen. Dit keer onder redactie van Nico Nelissen, Servé Minis en Will Köhlen. De voorbereidende werkzaamheden werden verricht en inderdaad gisteren zijn de brieven aan de architectenbureaus de deur, respectievelijk de computer uitgegaan met het verzoek om op basis van een bepaald format de gewenste informatie aan te leveren over de projecten die door hun bureaus zijn gerealiseerd. We ontvingen direct al talrijke positieve reacties. De architectenbureaus worden geacht om vóór 15 april 2021 hun informatie (incl. beeldmateriaal) aan te leveren, waarna de redactie aan het werk kan om er een heel informatieve en prachtige architectuurgids van te maken. TOPOS dankt alle aangeschreven architectenbureaus voor hun bereidheid om de gevraagde gegevens aan te leveren. Samen pakken we niet alleen corona aan, maar ook het totstandkomen van een leerzame architectuurgids!


4. Zojuist verschenen:

Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!

Zojuist is verschenen het TOPOS-boek ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’. Een uniek boek dat laat zien dat binnen de gemeentegrenzen nog de nodige kansen liggen om de stad mooier, aangenamer, veiliger, plezieriger en duurzamer te maken. E worden maar liefst 124 ‘verbeterplekken’ besproken waarbij veel aandacht is van wat er in positieve zin met deze plekken gedaan zou kunnen worden. TOPOS, architectuurcentrum Maastricht, draagt op deze manier actief bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van onze geliefde stad. Heeft u dit boek nog niet besteld? Doe dat dan meteen, zodat u niet achter het net vist. Op onze website vindt u nadere informatie over inhoud en vormgeving van deze ‘verrassende tocht langs verbeterplekken in Maastricht’. Nooit eerder zag een dergelijke publicatie het licht! Op onze website www.toposmaastricht.com of via n.nelissen@xs4all.nl kunt u dit fantastische boekwerk voor de vriendenprijs van € 20,- bestellen! (300 pagina’s in full colour en met hard cover)


5. Verbeterplekken op RTVMaastricht in de TV-rubriek Maastricht Magazine

RTVMaastricht besteedt de komende maanden aandacht aan een 20-tal ‘verbeterplekken’ in Maastricht. Dit gebeurt op basis van het TOPOS-boek ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’. Voor abonnees van KPN, Telfort en XS4ALL is het RTVM-kanaalnummer 1336 (tv) en 1036 (radio). Voor Ziggo-klanten is het kanaal: 40 (tv) en 915 (radio). De volgende ‘verbeterplekken’ komen aan de orde op de hieronder genoemde data:

12 april 2021 Maurice Martens Bioloog -Charles Eyckpark

26 april 2021 Désirée Tonnaer Beeldend kunstenaar - Capucijnenstraat

10 mei 2021 Coen Eggen Bouwhistoricus - Landbouwbelang

24 mei 2021 Jos Kramer Architect - Op de Thermen

07 juni 2021 Jac van den Boogard Historicus - RHCL

21 juni 2021 Piet Nelissen Socioloog - Vrijthof

05 juli 2021 Jef Loontjens Architect De Koompe

19 juli 2021 Eduard Disch Bewoner - Grote Looiersstraat

02 augustus 2021 Eric Wetzels Archeoloog - Hertogsingel

16 augustus 2021 Jos Gielen Bewoner - Mgr. Vranckenplein

30 augustus 2021 Math Reneerkens TOPOS - Beatrixhaven

13 september 2021 Jo Hensels Jurist - Kermisplein Borgharen

27 september 2021 Marc Laudy Buurtnetwerk Wijckerpoort - KPN-terrein

11 oktober 2021 Camille Oostwegel Cultureel ondernemer - Oeverwal

25 oktober 2021 Servé Minis Kunsthistoricus - Wilhelminabrug

08 november 2021 Helen Ronner Bewoner - Raadhuisplein Heer

22 november 2021 Harry Gulpers Architectenwinkel - Lage Barakken

06 december 2021 Hans Hoorn Socioloog - ENCI-groeve

20 december 2021 Elise Oosterbaan Bewoner - De Roserije

03 januari 2022 Peter Claassens Architect - Duitse PoortVacature voorzitter Welstands-/Monumentencommissie Maastricht
Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.


De Welstands-/Monumentencommissie

De Welstands-/Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij bouwinitiatieven en aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten en sloopactiviteiten.

Deze taak vloeit voort uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), de woningwet (WW), de bouwverordening Maastricht, de Monumentenwet 1988, de Erfgoedverordening gemeente Maastricht, de Verordening op de Welstands-/Monumentencommissie en de APV. De Welstands-/Monumentencommissie hanteert bij de beoordeling de Welstandsnota 2018 “maatwerk in kwaliteit”.

De huidige commissie bestaat uit een voorzitter, drie onafhankelijke deskundige leden met verschillende specialisaties en wordt bijgestaan en ondersteund door ambtelijke adviseurs en een ambtelijk secretariaat. De commissie vergadert éénmaal per twee weken op de dinsdag in de even weken, de gehele dag. De vergadering is openbaar.


Omgevingswet

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een inhoudelijke wijziging van de huidige WMC om beter aan te sluiten bij de maatschappelijke opgaven van nu en het gedachtegoed van de Omgevingswet. In het onderzoek zijn drie draaiknoppen benoemd om tot oplossingen te komen.

 1. Proces & werkwijze. Hierbij gaat het ten eerste over de vraag hoe de WMC betrokken wordt in het gehele proces ‘van initiatief tot vergunningverlening’ na invoering van de Omgevingswet. Vervolgens wordt bepaald welke andere werk- en overlegvormen zinvol zijn om daarnaast nog toe te voegen.

 2. Beleid & regels. Hierbij gaat het over de mogelijke meerwaarde van architectuurbeleid (als aparte paragraaf in de actualisatie van de omgevingsvisie), algemene regels in het omgevingsplan (om meer activiteiten welstandsvrij en/of vergunningsvrij mogelijk te maken) en aanpassing van de welstandsnota.

 3. De samenstelling van de commissie. Hierbij gaat het om het behouden, versmallen of uitbreiden van de inhoudelijke disciplines in de commissie. Van de nieuwe voorzitter wordt straks een pioniersrol verwacht bij de transformatie van de WMC onder de nieuwe Omgevingswet.

Benoeming en zittingstermijn

De gemeenteraad benoemt de leden voor een termijn van maximaal drie jaar. Uw benoeming gaat in op 1 oktober 2021. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn.


Dit ben jij en breng je mee

 • Je bent in theorie en praktijk bekend met de grondslag van architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen en kent zowel de geschiedenis als de eigentijdse stand van zaken ten aanzien van de architectuur, bouwhistorie, monumentenzorg, welstandszorg en stedenbouwkunde;

 • Je hebt een academische achtergrond en denkhouding;

 • Je hebt kennis van de structuur en functioneren van het openbaar bestuur en bent vertrouwd met ambtelijk en politieke besluitvorming;

 • Je betracht een maximale neutraliteit bij de beoordeling van aanvragen en heeft daarom geen enkele zakelijk binding met lopende projecten in de stad;

 • Je streeft een hoog ambitieniveau na en in het openbaar vergaderen is voor u geen probleem;

 • Je bent in staat goed en gemotiveerd te adviseren, bent een goede raadgever en vertegenwoordigt, onafhankelijk, het algemene belang;

 • Je kunt in begrijpelijke taal over bouwplannen communiceren, ook met niet-deskundige;

 • Je bent in staat om de openbare vergadering strak te leiden en bent bekend met digitaal vergaderen;

 • Je kunt tijdens de openbare vergadering ruimte scheppen voor inbreng van meningen, te zorgen voor consistentie en continuïteit in de beoordelingen en beraadslagingen kernachtig en begrijpelijk samenvatten;

 • Je kunt in teamverband werken;

 • Je schrijft het jaarverslag van de Welstands-/Monumentencommissie aan de gemeenteraad en beschikt daarvoor over een zeer bekwame redactionele vaardigheden;

 • Je bent motiverend, enthousiasmeren en innoverend;

 • Je bent bekend met de stad Maastricht en kent de stedenbouwkundige en architectonische opbouw van de stad en de buurten.

 • Je houdt jezelf goed op de hoogte van eigentijdse ontwikkelingen in architectuur en stedenbouw als reactie op de klimaat-problematiek, het duurzaamheidsvraagstuk en de energietransitie.

 • Je vervult een pioniersrol in de transformatie van de WMC onder de nieuwe Omgevingswet.

Dit bieden wij jou!

 • Werken in een ambitieus team van deskundige en betrokken specialisten;

 • Verruiming van uw kennis en ervaring van het vak;

 • Een vergoeding voor bestede uren, gebaseerd op de richtlijnen van de BNA, en een reiskostenvergoeding.

Ben je enthousiast? Reageer dan vóór 10 april 2021 via www.werkenvoorlimburg.nl Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met de teammanager Vergunnen WABO, dhr. R. Huntjens roger.huntjens@maastricht.nl, 043 350 6019 of met de secretaris van de Welstands- /Monumentencommissie mevr. E. Snoeck, ellen.snoeck@maastricht.nl, 043 350 5046.


Sollicitatiegesprekken

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden 19 en 21 april 2021, in de middag Meer informatie over Welstand en Monumentenzorg: http://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur/de-

welstands-en-monumentencommissie

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Nieuw:

Form Follows Fysics – Reinventing our built environment

Eind 19e eeuw, zo’n 150 jaar geleden, vond de industriële revolutie plaats: de lift, de auto, (gewapend) beton, staal en glas. De mogelijkheden werden oneindig. Architecten en stedenbouwers konden hun geluk niet op. Ze gingen spelen met de nieuwe materialen en mogelijke vormen, en doen dat eigenlijk vandaag de dag nog steeds, keuzes zijn er niet gemaakt. Gehry bekleedt zijn gebouwen met aluminium, dat een 10x zo hoge milieu-impact heeft als staal, en 20x meer als hout. Calatrava ontwerpt gebouwen die 3x tot 4 x meer materiaal vergen als gemiddeld of nodig. Het is niet anders dan het crimineel materiaalgebruik te noemen in een tijd dat we uit alle macht desastreuze klimaatverandering en uitputting van grondstoffen proberen te voorkomen.

Want dat is op termijn een even groot probleem, de potentie van het aards systeem is beperkt, het is een eiland en er komen geen grondstoffen meer bij. Dat kan alleen als we gebruik maken van grondstoffen waarvan we de voorraden kunnen herstellen, binnen de tijd waarin we ze gebruiken. Dat kan vrijwel alleen met hergroeibare grondstoffen, ook wel organisch of biobased. Met andere woorden, hoe veranderen we een sector die lijdt aan obesitas in materiaalgebruik en CO2 uitstoot, in een sector die vegetarisch gaat bouwen, die dezelfde transitie gaat doorlopen als de voedsel sector?

Ook dan moeten we overigens zeer effectief met die bronnen omgaan, om binnen de fysische grenzen van kringlopen te blijven, zeker als we dadelijk met 10 miljard mensen streven naar de hoogste welvaart. Dan moeten al onze keuzes gerelateerd zijn aan de fysische mogelijkheden en beperkingen van het systeem aarde: ofwel de te leveren functies volgen fysische regels. En nadat de bouw en architectuur wereld 150 jaar lang heeft kunnen experimenteren met alle nieuwe mogelijkheden sinds de industriële revolutie, moeten er nu keuzes gemaakt worden. ‘Form follows Function’, geldt nog steeds, maar daar komt ‘Function follows Fysics’ bij. Ergo: Form follows Physics.

In dit boek heeft de auteur Ronald Rovers artikelen en publicaties bijeengebracht die dit onderbouwen, en die de consequenties laten zien voor de gebouwde omgeving. Belangstellenden kunnen kijken op de onderstaande link:


* TOPOS-TV: Maastricht & Architecten

In de rubriek 'TOPOS-TV: Maastricht & Architecten’ vindt u een aantal Youtube- filmpjes over Maastricht en over Maastrichtse Architecten . De moeite waard om eens te bekijken.* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2021. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van BunningenBerichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


116 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page